Dualar
Biriz Biz
Afetleri Defetmek İçin
Aksırınca
Arabaya Binerken 
Ashab-ı Bedir
Aşûre Günü Yapılacak Dua ve İbadetler
Bayram Gecesi Duası
Belli Bir Saatte Uyanmak İçin
Berat Gecesi Duası
Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman
Borçtan Kurtulma Duası
Boş Konuşulan Bir Mecliste Oturulursa
Cuma Duası
Çıban ve Sivilcelerİçin
Çocuğun Duası
Çocuk Düşmemesi İçin
Çocuk İsteyenlerin Duası
Delail'ül Hayrat
Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası
Doğum Duası
Dürr-ü Meknun
Düşmanına Bakanın Duası
Esma'ül Hüsna ile Dua
Evden Çıkarken Okunacak
Evlenemeyen Kadınlar İçin Evliliği ...
Eve Girildiğinde Okunacak Dua
Ezandan Sonra Okunacak Dua
Fitneden Korunmak İçin
Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua
Gıybet Etmenin Keffareti
Hacet Duası
Hacet Namazı
Hafızayı Kuvvetlendirmek
Hamilelik Esnasında Çocuk İçin Okunacak
Hastalığın Sıhhate Dönüşmesi
Hastanın Okuması Gereken Dua
Hastaya Şifa Namazı   
Hatim Duaları  1   2   3
Hatm-i Enbiyâ
İhtiyacın Karşılanması
İki Kişi Arasındak iİhtilafın Kaldırılması
İman Duası
İstiğfar Duası
Kabristana Girince Okunacak Dua
Kadir Gecesi Duaları
Kaside-i Bürde
Keder ve Hüzünde
Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar
Kur'an-ı Kerim'den Dualar
Mubin Duası
Muharrem Ayında ki Dua ve İbadetler
Mübarek Gecelerde Yapılması Tavsiye ...
Müsebbiatı Aşara İsimli Dualar
Nazar Büyü ve Zehirli Haşerata Karşı
Nikah Duası
Peygamberimizin 99 İsmiyle Dua
Resulullahın Dilinden Dualar
Rızık Duası
Rüya ile ilgili Dualar
Safer Ayında Okunacak Dualar
Salat-i Tefriciye Duası
Salatan Tüncina (Münciye)
Salavat-ı Fatih
Servet İsteme Duası
Seyyidu’l İstiğfar Duası
Sıkıntı Durumunda Okunacak Dua
Tehlikeye Maruz Kalındığında
Tuvalete Girerken Okunacak Dua
Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua
Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
Üç Aylarda Yapılacak Dua veİbadetler
Vesveseyi Önleme Duaları
Virdi Settar
Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
Yemek Duası
Yolculukta Okunacak Dua
Zalimin Helaki İçin
Zor Birİşle Karşılaşınca

Afetleri Defetmekİçin Okunacak Dua

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh"

"Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul:

"Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.

Aksırınca
Aksırınca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi söylemelidir!

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Aksırınca "Elhamdülillah" diyen göz ağrısı görmez.” “Aksırınca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”
Arabaya Binerken Okunacak Dua


"Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."

Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

Belli Bir Saatte Uyanmakİçin
Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse,

Kevser Sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

Bir Sene Boyunca Hasta Olmamakİçin
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez.

Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:"Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ"

Borçtan Kurtulma Duası
Borçtan kurtulmak için, hadis-i şerifte bildirilen şu duayı okumalıdır:

"Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivâk"

"Allah'ım! Beni helâl ile yetinip, haramdan sakınan kullarından eyle ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme!" (Tirmizî, Daavât 111)

Çıban ve Sivilcelerİçin
Çýban Duasý

"Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî"

"Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bende olanı küçült"

Çocuk Düşmemesiİçin
Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:

"Ya Mübdi" ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar.

Çocukİsteyenlerin Duası

Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi'nin 87. ve 88.  ayet-i kerimeleri üç kere okunur.

Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası

"Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ'ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer"

Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et!İnsanların en üstünü hurmetine bu duâmızı kabûl buyur!

Düşmanına Bakanın Okuyacağı Dua

"Ey ceza günün maliki! Ancak sana tapar ve ancak Senden yardım isterim"
Evden Çıkarken Okunacak Dua
“Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a güvendim. Kuvvet ve kudret O'ndandır, yüce ve büyük O'dur."

Eve Girildiğinde Okunacak Dua
"Allahümme inni es'elüke hayrel mevleci ve hayre'l mahreci, bismillahi velecna ve ala'llahi rabbena tevekkelna"


"Allah'ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah'a tevekkül ederiz."
Ezandan Sonra Okunacak Dua

"Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh."

"Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

Fitneden Korunmakİçin
“Allahümme innî es'elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke
 
"Yâ Rabbî! Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkacağı zaman, fitneye karışmadan canımı al! Ya Rabbi, bana sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini nasib et! "

Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua
Rasulüllah şöyle buyurmuştur:

"Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? :"Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah'ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim."


Gıybet Etmenin Keffareti
Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu düâyı üç defa okur: “Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin”

"Yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına keffâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn"

Hacet Duası


'Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

Ey allah! Öncekilerden ve sonrakilerden her kime imandan neler verdiysen de benim ona gücüm ulaşmıyorsa, amelim eksik kalıyorsa, isteğim kavuşmuyorsa, duam yetişmiyorsa, öyle bir şey istemek dilime gelmiyorsa, sen  okuvvetli iman ile beni seçkin kıl. Ey acıyanların en merhametlisi kabul et!'

Bu duayı israrla okuyunuz.


Hafızayı Kuvvetlendirmekİçin
"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."

Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.


Hastalığın Allah'ınİzniyle Sıhhate Dönüşmesi
Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine:

112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"

3 kere de "Yâ şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.

"Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur.


Hastanın Okuması Ya da Onun Yanında Okunması Gereken Dua
Rasulüllah (sav) ailesinden bazı fertleri okuyup sağ eliyle sıvazlayarak Allah-u Teala'ya şöyle dua ederdi:"Ey Allah'ım Eyİnsanların Rabbbi! Bu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Oyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."


Hastaya şifa Namazı
Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha'dan sonra üç kereİhlas Suresi okur da namazı bitince kıldığı yerde oturup kimseyle hiç bir şey konuşmadan bin kere:"Ey acayip işleri essiz olan Allah! Ceza gününe kadar bana hayırla rahmet et" tesbihiyle zikirde bulunursa Allah-u Subhanehu ve Tela ona yepyeni bir hayat bahşeder.


İman Duası
"Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb."

(Sabah ve akşam okumalıdır.)

“Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh”

(Bu duâyı sabah namazından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği bildirildi.)
İmanla ölmek için, “Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayûmü yâ zelcelâli vel ikrâm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah yâ Allah.”duâsı okunmalıdır.

Bunu her zaman duâ ederken okumalıdır.


İstiğfar Duası
Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Hadis-i şerifte, “İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır”

Derdlerin, belâların gitmesi için, istigfâr okumak çok faydalıdır.
İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

Bu istigfar yirmibeş kere okursa, odasında, âilesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, belâ olmaz. Bunu her sabah ve akşam okumalıdır. Âlimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsıye etmişlerdir. Çok faydasını görmüşlerdir.

Günde en az yüzdefa, Estağfirullâhel’azîm... söylemek çok faydalıdır.

Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, ma’nâlarını düşünerek, çok “Estağfirullah min külli mâ kerihallah” veyâ kısaca “Estağfirullah” demelidir.

Sıkıntı Durumunda Okunacak Dua
“İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”

“Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”

“La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”

“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”

“Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”
İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.

Tehlikeye Maruz Kalanın Okuyacağı Dua
Rasulullah (sav) buyurdu:"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. o çok yüce ve pek büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur."


Tuvalete Girerken Okunacak Dua

"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis."

(Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)


Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

"Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî min zalik"

(Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.)


Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua


"Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni."

(Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
"Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"

(Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)


Zalimin Helakiİçin Bir Dua


"Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al"


Zor Bir işle Karşılaşınca Okunacak Dua


"Ey Allah! Senin kolay kıldığından başka  bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor olanı kolay ve yumuşak yaparsın."Kaynaklar
365 Gün dua, Mehmet Oruç, Arı Sanat, 2012
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003
Diyanet İşleri Başkanlığı
Kasr-ı Arifan Dergileri
Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Seadeti Ebediyye