Çay  Tohumu ve Yetiştiriciliği
Çay ocaklarından sadece çay imalatında kullanılan sürgünler elde edilmez. Ocak üzerinde çay meyveleri de vardır ve çay tohumu olarak bilinirler.

Çay tohumları deri kadar kalın yeşil bir mahfaza içinde, bazen tek ve bazen 3-4 danesi bir arada ve birbirlerinden dilmelerle ayrılan hücreler içinde bulunur. Bir meyvede 6 adet tohumun bulunduğu da vakidir. Aynı hücrede çift olarak yan yana bulunan tohumların birer tarafı basık ve düz haldedir. Meyve kemale gelmeden önce yeşil renktedir. Sonradan renk koyu yeşile, daha sonra esmer veya kahverengine döner. Meyve olgunlaşınca kabuk çatlıyarak içindeki tohumu serbest bırakır. Tohumlar esmer veya kahverenginde, pürüzsüzdür. Takriben çocuk oyunu bilyesi ve orta boydaki fındık büyüklüğündedir. Ortalama çapları ise 1,5 santim kadardır. (11)
Kullanım Alanları

1.Kozmetik alanda deri ve saç sağlığında. (3)

2.Tekstil sanayinde kullanılırlar. Çay tohum yağı; pamuk tohumu, susam ve mısır yağlarından farklı olup, kurumaz ve okside olmaz. Bu durum tekstil endüstrisinde bir avantaj teşkil etmektedir. -18 dereceye kadar likit halini muhafaza eder. (4)

3.Gıda yağı olarak kullanılabilinirler. Ancak saponin ihtiva ettikleri için kullanılabilinir hale gelmeleri için bir seri işlem gerekmektedir. (4)

4. Çay tohumu toz haline getirilerek organik gübre olarak, havuz temizliğinde,su kalitesinin artırılmasında, çim ve golf sahalarında böcek öldürülmesinde kullanılır. (6)
Çay Tohumlukları ve Yetiştirilmesi

Çay çiçekleri kendi cinsinden olmıyan çiçeklerin erkek tozlariyle (polen) döllenmeye daha elverişlidir. Bu hal çay tohumlarının ekseriya karışık vasıfta ve melez olmasına sebep olur.  Bu yüzdendir ki çay tohumu bahçeleri diğer çaylık ve çay fidanlarının bulunduğu yerlerden 3-4 kilometre daha uzağa kurulur.  Ve hemde o bahçe aynı ırk ve çeşitteki yeknesak vasıflı fidanlardan teşkil edilir. Bu suretle yabancı döllenmeye ve melezleşmeye mani olunur. Çay tohumu yetiştirmek isteyen Hindistan ve Cava'da çaycılar, tohum bahçesini uzak bir orman içinde kurarlar.  Bu sayede yabancı döllenmeden uzak bulunan tohumların vasfı bozulmaz. (11)

Tohum Bahçesinin Kurulması

Tohumluk toprağının iyi ve kuvvetli olması ve asidlilik bulunması icap eder. Tohum bahçesi yapılacak toprak meyilli ve bayır arazide ise, üçer metre genişliğinde setlendirmeye tabi tutulur. Bu setler krizma edilerek altışar metre aralıklarla fidan çukuruları açılır. Bu çukurlar, 95-100 santim derinlikte olmalıdır. Çukurlar dikimden önce, her çukura beş kilo hesabiyle, çürümüş hayvan gübresi veya komposto ile karıştırılmış iyi ve temiz toprakla doldurulmalıdır. Bundan sonra, tohum damızlığı olarak yetiştirilecek seçkin fidanlar yerlerine, usulünde ve itina ile dikilmelidir. (11)
Tohumlukların Bakımı

Fidanlar büyüyüp yetişinceye kadar hayvan gübresi ve diğer kimyevi gübreler karışığı ile takviye edilir. Otları temizlenir. Senede bir kaç defa bellenir ve çapalanır. Bel veya çapa fidan bedeninden en az 30-40 santim uzaktan yapılmalıdır. Fidan aralarını çok derin bellemek ve derin çapalamak doğru değildir. Fidanlar gençken aralıklarını örtemezler. Bu aralıklara SOYA, LÜPEN veya KÜLÜR eklenerek bunların çiçekleri açtığı zaman biçilip 1-2 gün sodurulduktan sonra toprağa karıştırılması çok faydalı olur. 

Hindistan'da Assam bölgesindeki tohum bahçeleri 30-40 yıl kadar tohum verdikten sonra sökülerek aynı yere veya başka yere yeniden genç fidanlar dikilir. Böylece tohumluklar yenilenir. Bu devrede fidanlaren iyi tohumu  verirler. Yaşlanan fidanlarda tohum  verimi düşer. (11)
Tohumlukların Tımarı

Çay tohumu için yetiştirilen fidanların budanması caiz değildir. Yalnız alçaktan dallanan fidanların topraktan 90 santim yükseğe kadar olan gövdelerindeki sürgünler ve yan dallar kesilerek temizlenir. Böylece fidanların altında belleme, gübreleme ve tohum toplama işleri kolaylaştırılır. Bunun dışında çay anaçlarından dal kesmek ve budama yapmak doğru olmaz. Fakat her yıl, budama mevsiminde fidanların üzerinde kurumuş, ezilmş, hastalanmış veya cılız kalmış dallar varsa bunlar kesilerek alınır. Keslen yerlere de macun sürülür. Memleketimiz çay bölgelerinde bazı yıllar yağan devamlı kar birikintisinden dolayı tohum damızlıklarını dallarında kırılma ve yarılma olur. Buna mani olmak için dallarda kar toplanmasına meydan vermeden, sık sık silkelemeli, kırılanlar veya yarılanlar olurs bunlar budanarak, perdahlanmalı ve yaralarına macun sürmelidir.

Tohum ağaçları iyi bakılırsa, yüksek boylu meyve ağaçları seviyesi kadar boy alır. Bir tohum ağacı derli toplu şekilde olmalıdır.  Bu maksadı sağlamak için ağaçlar daha fidan halinde iken tek dal üzerinde büyütülür. Çatallandırmaya topraktan 90-150 santm yükseklikten başlanır. Böylece kar'a karşı dahadayanıklı olurlar.
Gövde  Badanası

Gövde ve kalın dallar üzerinde  saklanan amillerinin ve haşare yumurtalarınınve diğer parazitlerin temizlenebilmesi için kış badanası kullanılır. Bu badanayı hazırlamak için:

910 gram Kostik soda, 45,5 kilo soğuk suyun üzerine yavaş yavaş dökülerek karıştırılır. Böylece ısı yüksemesi önlenir. Hazırlanan bu eriyik, bir fırça ile kalın dallara ve ağacın gövdesine sürülebileceği gibi, tulumba ile  de bu yerelere püskürtülebilir. Badananın genç dal ve yaprak ve sürgünlere dokundurulmamasına dikkat etmelidir.

Diğer bir badana tertibi de şöyledir:

3,180 Kgr. Çamaşır Sodası, 
0,910 Kgr. sönmemiş kireç,
45.500 Kgr. su.
Badanadan sonra gövde ve kalın dalalrda beyaz renkli bir örtü meydana gelir.
Tohumlukların Gübrelenmesi

Tohum ağaçlarının Azotlu, Potaslı ve Fosforlu gübrelere ihtiyacı vardır. Yeni dikilmiş 3-5 yaşındaki damızlıklara, saf cevher itibatiyle 1 kısım azot, 2 kısım fosfor asidi ve 2 kısım potas ihtiva eden kimyevi gübrelerin karışık olarak verilmesi uygundur. İki yaşındaki fidanlara bu gübre karılığında yılda 30 gram kâfi gelir. Fidanlar büyüyüp yayılmaya başlayınca gübre miktarı artırılır. Fidan dallarının yayılma çapı takriben 60 santimi bulan fidanlara, bi rılda 85 gram hesabiyle, bu karışık gübreden verilir. Yayılma  90 santime çıkınca, gübre miktarı 200 grama çıkarılır. Yayılması 125 santimi bulan fidanlara, yılda 370 gram hesabiyle, gübre karşılığı verilir. Yayılma çapı 150 santim olunca, gübre 560 grama çıkarılır. Bu devrelere çay damızlıklarının fidan halidir. Yaşlanıp, genişleyecek olan fidanlara verilecek gübre karşılığında bu devreden sonra Azot miktarını artırmak gerekir. Şöyle ki;

3 kısım Amonyum Sulfat, 1  kıım Süperfosfat, 1 kısım Potasyum sülfat veya Potasyum Klorid (%50). Bu gübre karışığından beher damızlığa verilecek  miktar, yine fidanın yan dallarının yayılma çapına göre değişir. 210 santim yayılma çaplı fidanlara bir yılda bu gübre karşılığından 425 gram, 300 santim çaplı olanlara 1 kilo, 5,5 metre çaplı olan geniş ve büyük ağaçlara da yılda 2600 gram gübre verilir.

Bu hesaplar gösteriyor ki, genç ve küçük fidanlara verilecek gübre miktarıla büyük fidanlara verilecek miktar arasında fark bulunur. Fidanlar büyüdükçe ve yaşlandıkça miktar artırılır.

Bundan başka, çürümüş hayvan gübresi tedarik edilebildiği takdirede, her fidana, yılda  birkaç sepet verilmesi faydalı olur. Yetşmiş ve gelişmiş bir ağaca yılda 75 kilo çürümüş hayvan gübresi verilebildiği takdirde, buna sadece 100 gram Amonyum Sulfat ilavesi kafidir. Çay tohumluklarının potas ihtiyacını karşılamak için odun külünden de faydalana bilinir.
 
Çay bölgelerimizde çürümüş hayvan gübresi ve kimyevi gübre karışığının İlkbahar'da, erken memevsiminde verilmesi gerekir. Şubat sonu, Mart ayı ve Nisan başı, gübreleme  için uygun mevsimdir.

Gübreler katiye fidan ve ağç gövdesine yakın yerlere verilmemelidir. Gövdeye dokunan veya gövdeye yakın konan gübreler, fidanın ana köküne ve gövdesine zarar verir. Fidan ve ağaçların kökleri toprakta daima yan dalları istikametinde uzanırlar. Bir fidanda kök  ne kadar genişlerse o fidan o kadar kuvvetli olur.  Büyümüş bir fidanda asıl gövdenin altındaki kök kısmı kütük haline gelmiştir. Emici kökler ise gövdeden uzak, uç kısımlardır. Gübreleri gövdeden uzak fidan çevresine vermeli, orta kısmını boş bırakmalıdır. Ortada boş bırakılacak kısım, idanın dal çevresinin üçte biri kadar olmalıdır. Diğer üçte iki kısma, çepçevre gübre serilir
Gübreler bu çevrenin her tarafına eşit miktarda serilir. Gübre serildikten sonra da bel veya ince yüzlü bir çapa veya tırmıkla toprağa karıştırılmalıdır. Bu esnada saçak köklerin kesilmemesine dikkat edilmesi icabeder.   (11)
Tohumların Toplanması

İyi bir tohum için meyvenin olgunlaşması şarttır. Sonbahar'da olgunlaşmaya başlıyan meyveler arasında, henüz yeşil ve olgunlaşmamış olanları da vardır. Bu sebeple haftada birkaç defa ağaçları yoklayarak tam olgun meyveleri toplamalıdır. Bu arada yee düşen tohumlar varsa onlar da yerden toplanır. Yere düşüş olanların yerden rutubet çekmesine veya güneşte kalarak kurumasına meydan vermemek için sık sık toplama yapılması gerkmektedir. Tohum yerden rutubet çekerse çatlama ve çimleme başlar.

Gerek daldan ve gerekse yerden toplanan tohumlar kuru serin ve havadar bir çatı altına götürülerek kalınlığı 7-8 santimi geçmemek üzere serilir ve sabaha kadar burada bekletiir. Sabahleyin kılıfından ayrılan tohumlar elle seçilir, kalanları hafif bir gölgeye, dışarıdaki bir yere serilerek kurumaları ve çatlıyarak tohumları bırakmaları sağlanır. Kabuğunu atmıyan yani çatlamıyan meyvelerin hafif bir güneşte tutulması faydalı olur. Ancak bu iş tohumu kurutacak kadar uzun olmamalı. Güneşte çok kalan tohumlar fazla kurur ve bozulur.
Meyvesinden ayrılan tohumlar hemen ve hiç bekletilmeden içi su dolu bir fıçıya veya derin bir tekneye dökülür, suyun yüzüne çıknlar atılır. Dibe  çökenler alınıp  güneşte hafifçe nemi giderilir. Bundan sonra da ambalaja konur. Bu işin düzenli ve tez yapılması gerekir. Meyvesinden çıkan veya yerden toplanan tohumlar, hemen suya atılarak dibe çökenleri çarçabuk sudan dışarı çıkarmalıdır.

Çay Tohumlarının Saklanması ve  Ambalajı

Erken olgunlaşan tohumlar çabuk bozulmaya yüz tutar. Olgunlaşmada gecikenler, yani ikinci ve  üçüncü partide olgunlaşanlar  ise daha fazla dayanıklı olurlar. Bu bakımdan erken tohumları ayırıp atmak daha doğru olur. Ve yine tohum  için ayrılacak olanlardan çürük ve yarım şekilli olanları, ince ve küçük  veya rengi bozuk ve şekli gayri muntazam olanları ayırd edip iyi ve seçkin tohumlarla karıştırmamalıdır.

Çay tohumu, çimlenme gücünü pek çabuk kaybettiğinden bir ekim devresinden fazla muhafazası mümkün olmaz. Eğer tohumların ekileceği saha çok uzakda ise, mangal kömürü tozu ve toprak karışığı içine konularak nakledilir. Çay tohumlarının bir yığın halinde üstüste konulması zararlıdır. Bir yığının 7,5 santimden daha kalın konması doğru olmaz. Bilhassa yeni toplanan tohumlar iyice kurutulmadan sandık veya sepet içine yığılı olarak tutulursa pek çabuk kızışır ve bozulur.

Uzak yerlere götürülecek tohum sandıkları içine konulacak toprak ve mangal kömürü  tozu karışığının yeteri kadar  nemli olması gerekir.  Ambalaj malzemesinde %12 kadar rutubet bulunmalıdır. Bu rutubet %18'e kadar çıkabilir. Daha fazlası ve azı zaralıdır.  Bundan başka sandıkların dışarıdan hava almıyacak şekilde mahfuz olması gerekir.  Kalın mumlu kağıtlarla sandık içini döşemek bu bakımdan faydalıdır. Sandık içinde hava sızmasına maruz kalan tohumlar ekseriya rutubetlerini tez kaybederler. Bu da tohumda bulunması lüzumlu normal rutubetin bile eksilmesine ve tohumun yağını dışarı vererek bozulmaya yüz tutmasına sebep olur.
Ekim sahalarında muhafaza edilecek çay tohumlarının, üstü kapalı, kenarları çevrili, yağmur ve serpintilerin içeri girmesine ve sızmasına imkan olmıyacak  derecede mahfuz bir hangar altına saklanması mümkündür. Tohumlar böyle  bir çatı altına, bir kat ince ve temiz, kuru toprak olmak ve bir kat tohum olmak üzere üstüste, en çok iki kat, konabilir. Tohum kalınlığı 7,5 santimi geçmemelidir.  Bu istifte, yığının yan kenarları, yine kuru ve temiz toprakla kalınca ve iyice örtülür. Toprak altından istife su sızmaması veya herhangi bir yerden nemlilik girmemesi için yığının etrafına henek açılmalıdır. Yığın toprak üstünde olmalı, toprak içinde bulunmamalıdır. Yığının toprak nemi ise %18 kadar olmalıdır. Yığının lodos havalarda suyunu kaçırmaması için kalın bir toprak tabakasiyle örtülmesi gerekir.

İlkbaharda bu istiften çıkarılan tohumlar muayene edilerek sağlam olanları çimlendirmeye konulur. Yığının kış müddetince arasıra muayyeneden geçirilmesi, unun için de kenarlardan nümune tohumlar alarak bakılması gerekir.
Tohumların Muayenesi

Toprak ve mangal kömürü içinde muhafaza edilen tohumların bile çimlendirme kudretini kaybettikleri çok  görülmüştür.  Özel ambalaj içinde Assam'dan Kalküta'ya gönderilen çay tohumlarının %30'u çimlenme kudretini kaybetmiştir. Seçilerek ambalaja konan tohumlar, bir müddet sonra suya atılırsa, bunlardan bir kısmı su yüzüne çıkar. Su yüzünde kalan tohumlar bir müddet nem alırsa bunlardan sağlam olanları tekrar su dibine çöker. Su dibine çöken tohumların hepsi de sağlam sayılmaz. Zira bunlar içinde içi bozuk olanlar bulunabilir. Onun için önce su dibine çökmüş olupta seçilen ve ambalaja konan tohumlardan bir müddet sonra su yüzünde kalanların içi şayet sağlamsa bu tohum bozuk değildir. Tohumların rutubetinin fazla uçmasının sebep olduğu bu durumu tefrik etmek gerekir. Tohumlar su yüzünde kalmış olsalar bile içleri kırılarak muayene edilir. İçleri sağlam olantohumlar çimlenmeye konularak, çimlendirildikten sonra veya çatladıldıktan sonra ekilebilir.

Çay tohumlarında çimlenme müddeti çok  uzun okduğundan, az miktardaki numunelerin çimlenme denemesine tabi tutularak neticenin alınması pratik olmaz. Bu usul yerine, muayyen miktarda tohum numuneleri alarak gözle veya elle muayene yapmak maksadı sağlar. Nümune tohumlar, göz ve elle muayenesinden sonra kırılarak sayılır ve içlerinin sağlamlık derecesine bakılır. İç kısımları, dolgun, sağlam ve dış durumları da iyi bulunursa bunlar sağlam itibar edilir. Tohumun içindeki renk tabii olmalıdır. Bunu anlamak için; iç tohum, ortasındankeskin bir bıçak veya jiletle kesilir. Renk değişikliği görülürse tohum bozulmuştur. Bozulmaya yüz tutan tohumların yağı, meyvenin içinden yüze doğru çıkmaya başlar veya bir tarafta koyu bir leke halinde toplanır. Böyle bir tohum bozuktur.

Bir kiloda bulunan tohum sayısı; tohumun cinsine, irilik ve ufaklığına göre değişir. Rize'de yapılan sayımlarda, bir kiloda ortalama 600 adet tohum bulunmuştur. Tohumlar küçük olursa bu miktar daha artar. Umumiyetle iyi vaziyetteki çay tohumlarından elde olunan fidan miktarı, tohum sayısının %50'si kadardır. Bu nokta bir çaylığın tohum ihtiyacının bilinmesi bakımından faydalıdır.

Assamve Manipury tohumlarının 375-425 adedi bir kilo gelir. Küçük yapraklı Birmanya ve Çin çeşitlerinin kilosundaki tohum miktarı ise 500 ile  600 arasındadır.

Bir dönüm tohum bahçesinden alınan tohum miktarı, toprağın kuvvetine ve fidanların bakımına göre değişir. Bu miktar fakirce bir toprakta 70-100 kilo, zengin bir toprakta elverişli giden bir yılda 450 kiloyu bulur.
Tohum Verimi ve Ağırlığı

Çay Araştırma Enstitüsü tarafından çay hinterlandımızdaki değişik bahçe ve rakımlarda yapılan çay tohumu verimi gözlem çalışmalarında dekara 1 kg ile 70 kg arasında değişen sonuçlar elde edilmiştir. Ortalama 1 tohum ağırlığı 1 gramın üzerinde olup yaklaşık 90 tohum 100 gram olduğu tespit edilmiştir. 1973-1974 yılları arasındaki çalışmalarda 1000 tane ağırlığı ortalama 744 gram olarak bulunurken bu değer 1998'de 667 gram olarak tespit edilmiştir. (10)
Ülkemiz dışında farklı kaynaklarda tohum miktarları 450-500/ kg olarak tespit edilmiştir. (7,8,9).

Tohum Verimini Etkileyen Faktörler

Güneş Işığı, Dikim Aralığı, Hayvan Gübresi, Budama, Fosforlu Gübreler

Birbirine girmiş sık çaylıklarda tohum teşekkülü güneş ışığı olmadığından çok az olmaktadır.

Normal dikim aralıklı çay ocaklarında bitkinin her tarafı ışık alabildiği için tohum verimi daha fazla olmaktadır.

Normal dikim aralıklı, hayvan gübresiyle gübrelenmiş, yabancı otlardan temizlenmiş ve zamanında ve zamanında budanmış çaylıklarda hem tohum ve hem de sürgün verimi fazla olmaktadır.

Tohum teşekkülü bilhassa güneş alan set kenarındaki ocak kesiminde yoğundur.

Aynı şartlardaki çaylıklardan budanmayan ve gelişmenin az olduğu çaylıklarda tohum verimi daha fazla olmaktadır.

Fosforlu gübreler meyve teşekkülünü artırmaktadır.

TS 3224 Çay Tohumu Standardı

Çay tohumu ile ilgili mevcut standart TSE tarafından “TS 3224 Çay Tohumu Standardı” olarak 12.04.2005 tarihinde yayınlanmış olup 1978’de yayınlanan standart yürürlükten kaldırılmıştır.


Muammer DEMET

Kaynaklar:

1) Çaylıklarımızın Tohum Verimi ve Yağ Oranının Tesbiti, Mustafa Bilsel, Kimya Mühendisi, Çay Araştırma Enstitüsü, Rize, 1974

2) Çay Topraklarının Verimlilik Kabiliyetleri, Toprak ve Su Genel Müdürlüğü Araştırma Enstitüsü Teknik Yayınları, 9. sayı

3) Tea Seed Powder, Teaseedpowder-china.com

4) Handbook of Energy Crops, Camellia Sinensis (L), Kuntze , James A. Duke, 1983, Hort.purdue-edu

5) B&T World Seeds, www.b-and-t-world-seeds.com

6) Çay Tohum Tozu, Kamil Engin İslamoğlu, 2006

7) Camellia sinensis (L.) Kuntze

8) Guide To Cultivated Plants, Ton Elzebroek

9) Seedaholic camellia-sinensis-tea

10) Çay Tohum Yağının Biyodizel Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi

11) Pratik Çay Ziraatı, Asım Zihnioğlu, 1960