Aşere-i Mübeşere
Hz. Ebu Bekir
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Talha Bin Ubeydullah
Hz. Zübeyr Bin Avvam
Hz. Abdurrahman Bin Avf
Hz. Sa'd Bin Ebi Vakkas
Hz. Said bin Zeyd 
Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah
Resulullahın Torunları
Hz. Hasan 
Hz. Hüseyin
A- Z
Abbas Bin Abdülmüttalib
Abbas Bin Ubade
Abdullah Bin Abbas
Abdullah Bin Amr Bin As
Abdullah Bin Atik
Abdullah Bin Cahş
Abdullah Bin Ebi Bekr-i Sıddık
Abdullah Bin  Hanzala
Abdullah Bin Huzafe
Abdullah Bin Mesud
Abdullah Bin Ömer 
Abdullah Bin Revaha
Abdullah Bin Selam 
Abdullah Bin Süheyl
Abdullah Bin Ümm-i Mektum
Abdullah Bin Zeyd
Abdullah Bin Zübeyr
Adi Bin Hatim Tai
Amir Bin Füheyre 
Ammar Bin Yaser
Amr Bin As
Asım Bin Sabit 
Bera Bin Azib 
Beşir Bin Sad
Bilal-i Habeşi 
Büreyde Bin Eslem
Cabir Bin Abdullah
Cafer-i Tayyar
Dihye-i Kelbi 
Ebu Dücane
Ebu Eyyub-el Ensari
Ebu Hüreyre 
Ebu Katade 
Ebu Lübabe 
Ebu Musel Eşari 
Ebu Rafi
Ebu Said Hudri 
Ebu Seleme
Ebu Sufyan Bin Haris 
Ebu Talha 
Ebu Zer-i Gifari 
Ebüdderda
Enes Bin Malik
Erkam Bin Ebi'l Erkam
Esad Bin Zürare
Feyruz Bin Deylemi  
Habbab Bin Eret 
Haccac Bin İlat
Halid Bin Said Bin As 
Halid Bin Velid
Hamza Bin Abdulmuttalib
Hanzala Bin Ebu Amir
Hassan Bin Sabit  
Hatib Bin Ebi Beltea  
Hubeyb Bin Adiy 
Huzeyfe Bin Yeman 
İkrime Bin Ebi Cehil
İmran Bin Husayn 
Kab Bin Züheyr 
Kab Bin Malik
Katade Bin Numan
Mikdad Bin Esved 
Muaviye Bin Ebi Süfyan
Muaz Bin Cebel
Mugire-Tebni Şube
Muhammed Bin Mesleme
Musab Bin Umeyr 
Nevfel Bin Haris
Numan Bin Mukarrin
Osman Bin Mazun
Osman Bin Talha 
Ribi Bin Amir
Sad Bin Ubade 
Sabit Bin Kays
Sad Bin Muaz 
Sad Bin Rebi 
Said Bin Amir 
Salim Mevla Ebu Huzeyfe
Seddad Bin Evs
Sehl Bin Hanif
Sehl Bin Sad  
Seleme Bin Ekva
Seleme Bin Hişam
Selman-i Farisi
Sevban 
Süheyb-i Rumi
Sümame Bin Üsal 
Süraka Bin Malik
Tufeyl Bin Amr
Ubade Bin Samit
Ukayl Bin Ebi Talib
Ukbe Bin Amir
Übeyy Bin Kab
Üsame Bin Zeyd
Üseyd Bin Hudayr
Vahşi
Velid Bin Velid
Zeyd Bin Desinne
Zeyd Bin Harise
Zeyd Bin Sabit