Huriler
Gözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz olan, Cenâb-ı Allah'ın, cennetliklere vadetmiş olduğu güzel kızlardan her biridir.

Kur'ân-ı Kerim'de Huriler 

Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir.
(Duhan, 44/54)

Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri henüz tomurcaklanmış yaşıt kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
(Nebe, 78/31-34)

Onlar koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt dilberler vardır.
(Sâd, 38/51, 52)

Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişizdir. Onları bâkire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.
(Vâkıa, 56/35-38)

Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.
(Rahmân, 55/70)

Orada utangaç bakışlı öyle kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır.
(Rahmân, 55/56)

Ve sedeflerinde saklı inciler gibi iri siyah gözlü eşler
(Vâkıa, 65/22, 23)

Hadislerde Huriler

Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin  üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler"
(Buhârî)

Ümmü Seleme, Peygamber (sav)'e bir gün:

"Ya Rasûlüllah! dünyada ki kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?" diye sorar.

Rasûlüllah (sav);

"Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap verir.

Ümmü Seleme;

"Niçin" deyince

O, şöyle cevap verir;

"Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için"

(Tabarânî'den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'ân Terc., VI. 81