Kadınların Özel Hallerinde Yapamayacakları İbadetler
1- Namaz kılmak

Âdetli veya lohusa kadının namaz kılması câiz değildir. Âdetli kadın, kılamadığı namazı kaza etme.

2- Oruç tutmak

Âdet gören veya lohusa olan kadın oruç tutmaz. Ancak oruç borcu, onların üzerinden düşmez. Kaza etmeleri gerekir.

3- Tavâf

Hz. Peygamber, hac sırasında âdet gören Âişe (r.anhâ)'ye şöyle buyurmuştur:

"Hayız gördüğün zaman, temizleninceye kadar Beytullah'ı tavaf dışına hacıların yaptığı diğer hac ibadetlerini yap"

4- Kur'an-ı Kerîm okumak

Mushafa el sürmek ve onu taşımak. "Ona (Kur'ân'a) tam olarak temizlenmiş olanlardan başkası el süremez" (el-Vâkıa, 56/79)

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"İddetli kadın ve cünüp olan, Kur'ân'dan hiç bir şey okuyamaz" 

Hanefilere göre, bir kılıf içindeki Kur'ân'a el sürmek ve taşımak hayızlı ve cünüp için mümkün ve câizdir. Yine ilimle uğraşan kimse, tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını zarûret yüzünden elbisesinin yeniyle veya eliyle tutabilir.

5- Mescide girmek, orada eğleşmek ve itikâfa çekilmek

Hadiste şöyle buyurulur:

"Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez".

Şâfiî ve Hanbelîler, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler.

6- Cinsel temasta bulunmak veya göbekle diz kapağı arasını okşamak

Bunu delili âyet ve hadistir.

Âyette şöyle buyurulur: 

Hayız halinde iken kadınlardan uzaklaşın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın" (Bakara,222).

Uzaklaşmaktan maksat, onlarla cinsel teması bırakmaktır.

Yine hayızlı hanımıyla ne derece ilgilenebileceğini soran bir sahabeye Allah elçisi şöyle cevap vermiştir:

"Senin için göbekten üst taraf serbesttir" 

Hanbelilere göre, göbek-diz arasında cinsel temas dışında serbesttir. Hanefi, Şâfiî ve Mâlikilere göre hayızlı veya lohusa olan eşiyle cinsel temasta bulunan erkeğe keffâret gerekmez. Ancak tevbe ve istiğfar etmesi gereklidir.

7- Boşama

Hayız hâlindeki kadını boşamak câiz değildir. Ancak buna rağmen boşama geçerlidir, ve bid'î tâlak adını alır. Âyette;

"Boşayacağınız zaman, eşlerinizi iddetlerine doğru boşayın" buyurulur (et-Talûk, 65/1).

Yani içinde iddet meşru olan bir sürede boşayın demektir. Çünkü, ay hâlinin geri kalan kısmı iddetten sayılamaz.

Allah elçisi, Abdullah b. Ömer'e, eşini temizlik günlerinde veya gebe iken boşamasını bildirmiştir.

Kaynak: Şamil İslam Ansiklopedisi