Tilavet Secdesi - Secde Ayetleri
Sûre Ayet
Cüz

Sûre Ayet Cüz
Sûre Ayet Cüz
Sûre Ayet Cüz
A'raf
206
9

Meryem
58
16

Secde
15
21

İnşikak
21
30
Ra'd
15 13
Hacc
18
17

Sâd
24
23

Alâk
19
30
Nahl
49
14

Furkan
60
19

Fussılet
37/38
24
İsrâ
107
15

Neml
25
19

Necm
62
27

Tilâvet Secdesi Nedir?
Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secdedir. Bunlardan herhangi biri, üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günahkar olur.

Resulullah (s.a.v) buyuruyor:

Ademoğlu secde âyeti okur ve secde ederse þeytan ağlayarak ayrılır ve: "Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var '' der.''

Tilâvet Secdesi Niçin Vacibtir?

Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

"Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler." (Inşikâk,21).

Bir kimse ancak vacib olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir. Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup, namaz secdesi gibi vacib hükmüne tabi olur.

Resulullah (s.a.v) buyuruyor:

"Kur'an'ı okuyan ve dinleyene secde etmek vacibtir"

Tilavet secdesi yapmak, Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Tilâvet Secdesi Ne Zaman Vacib Olur?
Secde âyetini okumak. Okuyanın kulakları duymasa bile secde gerekli olur.

Okunan secde âyetini işitmek veya dinlemek. Işitmek kasıtsız, dinlemek ise kasıtlı olur.

Bir imama uymuş olmak, Imama uyan kimse imamın okuduğu secde âyetini duymasa bile tilâvet secdesi yapar.

Okuyan duyma özürlü olsa dahi, okuma ile üzerine vacip olur.

Müslüman olan bir cünüp veya sarhoş da okuyacağı veya işiteceği bir secde âyetinden dolayı secde ile yükümlü olur. Temizlik ve ayık halinde bu secdeyi yapmaları gerekir.

Kendisine secde âyetinin okunduğu haber verilen uyuyan kimseye de tilâvet secdesi vacib olur.

Secde âyetini hoparlörden dinlemek, okuyucudan dinlemek gibidir. Radyo ve televizyondan dinlenen secde âyeti de hoparlörden dinlemeye benzer. Çünkü sesin tel aracılığı ile ulaşması ile ses dalgaları aracılığı ile telsiz olarak anında ulaşması arasında bir fark bulunmamaktadır.

Tilâvet Secdesi Ne Zaman Gerekmez?
Bir kimse secde âyetini papağan gibi öğretilmiş bir kuştan veya ses kayıt cihazının bantından yahut ses yankısı olarak dinlerse secde etmesi gerekmez.

Secde âyeti uyuyan, baygın olan veya akıl hastası bulunan yahut mümeyyiz olmayan çocuktan işitilse, en sağlam görüşe göre tilâvet secdesi gerekmez.

Tilâvet Secdesini Geciktirmek Günah mı?

Namaz dışında okunan secde ayetlerinin secdesi, ömür boyunca yapılabilir. Ancak özürsüz olarak geciktirmek mekruhtur.

Gecikmeden dolayı bir günah işlenmiş olmazsa da bu vacibi yerine getirmeden ölen insan günahkar olur.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Başta tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerininde örtülü olması şarttır.


  • Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allahüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" denildikten sonra yine "Allahüekber" diyerek kalkılır.
  • Secdeden kalktıktan sonra "Gufrâneke Rabbenâ ve Ileykel masîr" denir.
Secde âyetinin mealini okuyana secde gerekir mi?


Secde âyetinin mealini okuyan veya dinleyen kimse de secde yapmalıdır.

Secde Ayetleri

Secdeyi Vacib Kılan Ayetler ve Mealleri
Kur'an-ı Kerîm'de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır. Bu süreler ve âyet numaraları aşağıda verilmiştir:"Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler."

Araf, 206

"Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler."

Rad, 15
"Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler."

Nahl, 49


,

"De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.”

Isrâ,107:"Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı."

Meryem,58
"Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor"

Hac,18
"Onlara: Rahmân'a secde edin! denildiği zaman: "Rahmân da  neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!" derler ve bu emir onların nefretini arttırır."

Furkân,60
"(şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler."

Neml, 25
"Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt  verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler."

Secde,15
"Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi."

Sâd, 24
"Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin.
Onları yaratan Allah'a secde edin!"

Fussilet, 37- 38


Önemli Not: Imam şafiî'ye göre, secde 37. âyetde yapılır. Fakat Imam Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre 38. ayet de yapılmalıdır. Çünkü söz orada tamam oluyor. Ibnü Abbas, Ibnü Ömer, Ebu Vâil ve Bekir b. Abdullah da bu kanaate varmışlardır. Mesruk, Sülemî, Nehaî, Ebu Salih ve Ibnü Sîrîn'den de böyle naklolunmuştur.
"Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin!"

Necm, 62
"Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler."

Inşikâk, 21

"Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş."

Alak, 19

Secde Âyetinin Tekrarlanması


Bir mecliste secde âyetinin birden fazla tekrarlanması hâlinde bir tilâvet secdesi yeterlidir. Secdeyi ilk okuyuştan sonra yapmak daha iyidir. Başka bir görüşe göre, bu secdeyi tehir etmek daha uygundur.

Yine bir kimse çeşitli yer ve meclislerde bir secde âyetini tekrarlarsa, secdenin de tekrarlanması gerekir. 

Bir kaç secdenin bulunduğu çeşitli âyetleri okuyan kimsenin, meclis bir olsun farklı bulunsun, her bir âyet için ayrı bir tilâvet secdesi yapması vacib olur. 

Açık arazide ve yoldaki meclis birliği üç adım yürümekle, yani o yerden başka yere geçmekle; ağaç üzerinde bulunan için ağacın bir dalından başka bir dalına geçmekle; veya bir nehirde yüzmekle değişmiş olur. Küçük bir evde bir köşeden diğerine geçmekle veya büyük bir camide mekân değişikliği gerçekleşmez.

Ancak okuyan sabit bir yerde bulunmakla birlikte dinleyen meclis değişirse secdenin vücûbu da tekrarlanır.

Tilâvet Secdesini Bozan Haller


Namazı bozan her şey tilâvet secdesini de bozar.

Tilâvet secdesinden kalkmadan abdestin bozulması, konuşma veya kahkaha ile gülme gibi. Ancak bu secdede, kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz, kadınlarda bir hizada bulunmak da bu secdeyi ifsat etmez.


Biriz Biz

Kaynaklar

1) Kur'an-ı Kerim
2) Kütüb-i Sitte
3) Islam Ilmihali, Ali Fikri Yavuz
4) şamil Islam Ansiklopedisi, Secde-i Tilavet
5) Ilmihal, 1, Iman, Isam, Türkiye Diyanet Vakfı
6) Elmalı Tefsiri, Fussilet Suresi