Kur'an Öğreniyorum


Kur'an Öğreniyorum 1. Bölüm

Ders 1: Kur’an Harflerinin Şekilleri ve İsimleri


Bu derste, Kur’an harflerini isimleriyle şekilleriyle ve sesleriyle birlikte tanımaya ve kavramaya çalışacağız.

Kur’an alfabesindeki harfleri birbirinden ayırırken noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyor, nokta kaç tane ve harfin neresinde? Altında mı üstünde mi? Bu ses olarak harfleri tanımamıza çok yardım edecektir.

Bu derste kalın, ince ve peltek okunan harfleri de öğreneceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 2. Bölüm

Ders 2: Kelimelerde Harflerin Yazılışları

Arapça kelimelerde harfler birbirine bitişik olarak yazılır. Bu derste kelimelerde bitişik olarak yazılan Kur’an harflerinin kelimenin başında, ortasında ve sonunda uğradıkları değişiklikleri tanımaya ve kavramaya çalışacağız.

Kur’an alfabesindeki harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda nasıl yazıldığını ve bunları nasıl kavrayabileceğimiz üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 3. Bölüm

Ders 3: Fetha Hareke (Üstün Hareke)

Bu dersimizde daha önceki derslerde öğrendiğimiz Kur’an harflerinin seslendirilmesine geçeceğiz. Seslendirmedeki ilk çalışacağımız hareke fetha harekedir. Yani harflerin seslendirilmesinde “e” sesi vermeye çalışacağız. Fetha hareke dilimizde üstün hareke olarak ifade edilmektedir.

Türkçemizde sessiz harfleri birbirine bağlamada sesli harflerden istifade ediyoruz, Arapçada ise sessiz harfleri seslendirmek için harekelerden istifade ediyoruz. Üstün hareke harflerin tamamına “e” sesi vermektedir. Kalın harflerde kalın “e” sesi verecek ince olanlarında ise ince “e” sesi vermektedir. Bu dersimizde üstün hareke ile uygulamalı örnekler işlenecektir.

Kur'an Öğreniyorum 4. Bölüm

Ders: 4: Fetha Harekenin Uzatılması (Üstün Hareke)

Bu dersimizde fetha harekenin yani üstün harekenin uzatılmasını birlikte öğrenmeye çalışacağız. Daha önceki dersimizde fetha harekeyi öğrenmiştik, bu dersimizde ise fetha harekenin(üstün hareke) uzatılan haliyle uzatılmayan durumu arasındaki farkı da birlikte incelemeye çalışacağız.

Üstün harekenin uzatılmasında “e” sesi “a” sesine dönüşmektedir.

Kur'an Öğreniyorum 5. Bölüm

Ders 5: Fetha Harekenin Tenvini (Üstün Hareke)

Bu dersimizde üstün harekenin tenvinini birlikte öğreneceğiz. Önceki derslerimizde fetha harekenin uzatılan ve uzatılmayan konumlarını öğrenmiştir, şimdi ise fetha harekenin tenvinin öğrenmeye çalışacağız.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasında, tilavetinde ağzımız kadar genzimiz de önemli bir yer tutmaktadır. Tenvin genzimizde sesi terennüm etmeye denmektedir. Bu dersimizde tenvin örneklerini inceleyeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 6. Bölüm

Ders 6:Kesra Hareke(Esre Hareke)

Bu dersimizde kesra harekeyi(esre hareke) öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde fetha harekeyi, fetha harekenin uzatılması ve tenvinini öğrenmiştik. Kur’an alfabesinde harekeler adeta harflere can veren unsurlardır. Bu dersimizde harflere “i” sesi veren kesra harekeyi birlikte öğreneceğiz.

Kesra hareke şekil itibariyle harfin altında yer almaktadır. Esra diye de ifade edilmektedir. Bütün harflere “i” sesi vermektedir.

Kur'an Öğreniyorum 7. Bölüm

Ders 7: Kesra Harekenin Uzatılması (Esre Hareke)

Bu dersimizde kesra(esre) harekenin uzatılmasını birlikte görmeye çalışacağız.

Kesra harekenin uzatılması kendinden sonra okunmayan yani üzerinde hareke bulunmayan bir “ya” harfi ile mümkün olmaktadır. Bir diğer ifadeyle harekesi olmayan “ya” kendinden önceki harekenin uzatılmasını sağlar.

Kur'an Öğreniyorum 8. Bölüm

Ders 8: Kesra Harekenin Tenvini (Esre Hareke)


Bu dersimizde kesra(esre) harekenin tenvini birlikte görmeye çalışacağız.

Kesra harekenin uzatılan ve uzatılmayan durumlarını görmüştük, bu dersimizde de kesra(esre)harekenin tenvinini öğreneceğiz.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasında, tilavetinde ağzımız kadar genzimiz de önemli bir yer tutmaktadır. Tenvin genzimizde sesi terennüm etmeye denmektedir. Bu dersimizde kesra, esre harekenin tenvin örneklerini inceleyeceğiz.


Kur'an Öğreniyorum 9. Bölüm

Ders 9: Damme Hareke(Ötre Hareke)

Bu dersimizde damme harekenin uzatılmayan halini birlikte öğreneceğiz. Damme hareke dilimizde ötre diye de ifade edilmektedir. Harfin üzerinde bulunmaktadır, şekil itibariyle de vav harfine benzemektedir. Damme (ötre) hareke harflere “u” sesi vermektedir.

Kur'an Öğreniyorum 10. Bölüm

Ders 10: Bu dersimizde "damme" (ötre) harekenin uzatılan konumu üzerinde durulacaktır.

Damme hareke Türkçemizde, dilimizde ötre hareke ile de ifade edilmektedir. Önceki dersimizde ötre harekenin uzatılmayan konumunu görmüştük. Burada ise ötre harekenin uzatılan konumunu göreceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 11. Bölüm

Ders 11: Damme Harekenin (Ötre) Tenvini

Bu dersimizde "damme" (ötre) harekenin tenvinini öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. Kısaca hatırlayacak olursak; tenvin, bir harfin sonuna "n" sesi ilave etmekti. Bu dersimizde bunu ötre hareke ile beraber yapacağız.

Kur'an Öğreniyorum 12. Bölüm

Ders 12: Cezm (Sükun)

Bugüne kadar gördüğümüz derslerimizde harfleri hep bağımsız okumuştuk. Yani harfler arasında bir ilinti, bağlantı kurmamıştık. Cezm, iki harfi birbirine bağlamak, iki harfi ses olarak birleştirmek... İşte bu işlevi gören harekeye de biz "cezm" veya "sükun" diyoruz. Bugünkü dersimizde cezmi yani iki harfi birbirine bağlamayı öğreneceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 13. Bölüm

Ders 13: Şedde


Bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinde şeddenin fonksiyonunu, şeddenin işlevini göreceğiz.

Türkçemizde iki sessiz harfin meydana getirdiği fonksiyonu, Arapçada, harfi iki kere yazmak yerine sadece şedde ile çözebiliyoruz. İşte bugün bu konuyu birlikte öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 14. Bölüm

Ders 14: Ha Harfi

Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim öğrenim ve öğretiminde önemli bir özellik arz eden "ha" harfi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de bulunan üç harf, ayrıca konu olarak Kur'an öğrenimine etki ediyor. Bunlardan ilki "ha" harfidir. Buna diğer adıyla zamir de denir.Peki bu "ha" harfinin ne özelliği var? Yani hangi şekilde karşımıza çıkacak, neden bunu konu olarak alıyoruz? Çünkü bazı konumlarda "ha" harfini uzatırken, bazı konumlarda uzatmıyoruz.

Kur'an Öğreniyorum 15. Bölüm

Ders 15: Ra Harfi


Bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinin önemli konularından biri olan "ra" harfi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de üç harf, başlı başına birer konu olarak ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi bir önceki dersimizde gördüğümüz "ha" harfiydi. Bir diğer harfimiz ise "ra" harfi. Bir sonraki dersimizde de Allah nasip ederse "lam" harfini göreceğiz. Peki "ra" harfi neden ayrı bir konu olarak ele alınıyor? Çünkü bu harf, Kur'an'da bazı konumlarında kalın sesli olarak okunuyor, kalın seslendiriliyor; bazı konumlarında ise ince sesli olarak okunuyor. Onun için "ra" harfi önem teşkil ediyor. Bugünkü dersimizde "ra" harfinin kalın ve ince okunduğu konumları Kur'an ayetleri üzerinden terennüm edeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 16. Bölüm

Ders 16: Lam Harfi


Bugünkü dersimizde Allah lafzının "lam"ının okunuşunu öğrenmeye çalışacağız. Allah lafzının "lam"ının okunmasıyla ilgili değişik okuma türleri vardır. Bunlardan bir tanesi kalın okunması, bir diğeri de ince okunmasıdır. Bugünkü dersimizde işte bu okunuş durumlarını ayetler üzerinden uygulamalı olarak öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 17. Bölüm

Ders 17: İhfa

Bugünkü konumuz önemli tecvit uygulamalarından biri olan ihfa. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde ağızla beraber genizin de ayrı bir yeri, önemi vardır. Genizden gelen ses, Kur'an-ı Kerim'in tilavetine ayrı bir güzellik katmaktadır. İşte bu dersimizde bu konulardan bir tanesi olan genzimizi verimli ve nitelikli kullanmayı bize öğreten ihfa kuralı üzerinde uygulamalı olarak durmuş olacağız. İhfa, tenvin veya sakin nun'dan sonra ihfaya sebep olacak harflerden biri geldiğinde sakin nun veya tenvindekinun sesinin genizde akıtarak okunmasına verilen addır.

Kur'an Öğreniyorum 18. Bölüm

Ders 18: İzhar

Bugünkü konumuz, dünkü dersimizde gördüğümüz ihfanın tam tersi bir kural, izhar. Bu dersimizde sesi akıtmadan diğer harfe geçmek olarak tarif edebileceğimiz izhar'ı birlikte öğrenmeye çalışacağız.

İzhar,tenvin veya sakin nun'dan sonra izhara sebep olacak harflerden biri geldiğinde gerçekleşir. Bu durumda sesi akıtmadan diğer harfe geçilir.

Kur'an Öğreniyorum 19. Bölüm

Ders 19: "el" Takısı

Bugünkü dersimizde lam-ı tarif yani "el" takısıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de yoğun olarak yer alan "el" takısının hangi durumlarda okunup hangi durumlarda okunmadığını Kur'an-ı Kerim'deki örnekler üzerinden görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 20. Bölüm

Ders 20: İdğam-ı Bilağunne (Gunnesizidgam)

Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşılaşılan tecvit uygulamalarından biri olan İdğam-ı Bilağunne üzerinde duracağız. Tenvin veya sakin nun'dan sonra "lam" ve "ra" harflerinden biri gelirse İdğam-ı Bilağunne (gunnesizidgam) yapılır. Yani nun sesi, lam harfine katılarak okunur.

Kur'an Öğreniyorum 21. Bölüm

Ders 21: İklab

Bugünkü çalışmamız, iklab uygulaması üzerine olacak. İklab, tenvin veya sakin nun'dan sonra "ba" harfinin gelmesi durumunda nun sesinin mim sesine çevrilerek okunmasıdır.

Kur'an Öğreniyorum 22. Bölüm

Ders 22: İdğam-ı Maalğunne (Gunneliidgam)

Bugünkü dersimiz, İdğam-ı maalğunne uygulaması üzerine olacak. Tenvin veya sakin nun'dan sonra vav, nun, mim ya da ye harflerinden biri gelirse gunneliidgam yapılır.

Kur'an Öğreniyorum 23. Bölüm

Ders 23: İdğam-ı MisleynMaalğunne


Bugünkü dersimizdeyine genizde icra edeceğimiz yani mim ve nun sesi üzerinde icra edeceğimiz İdğam-ı Misleyn Maalğunne konusunu ele alacağız. İdğam-ı MisleynMaalğunne, sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi ayrı ayrı kelimelerde birbiri ardına ya da sakin nun'dan sonra harekeli bir nun harfi, birisi bir kelimenin sonunda diğeri bir kelimenin başında olacak şekilde birbiri ardına gelecek olursa harflerin şeddelenerek aynı zamanda da sesi genizde akıtarak okunmasıdır.

Kur'an Öğreniyorum 24. Bölüm

Ders 24: Sakin mim (İdğam-ı Şefeviyye)

Bugünkü dersimizde sakin mim'i öğrenmeye çalışacağız. Sakin mimin sakin mimle bir araya gelmesine idğam-ı şefeviyye denir.

Kur'an Öğreniyorum 25. Bölüm

Ders 25: İdğam-ı Misleyn Bilağunne


Burun ve genizin devrede olmadığı idğam olarak da ifade edebileceğimiz İdğam-ı Misleyn Bilağunne, aynı cins iki harf yan yana geldiğinde bu iki harfi ayrı ayrı okumak yerine ikincisini harekelemeyi ifade eder.

Kur'an Öğreniyorum 26. Bölüm

Ders 26: İdğam-ı Mütecaniseyn, İdğam-ı Mütekaribeyn

Bugünkü dersimizde ses yapıları itibariyle birbirine yakın olan harflerin nasıl diğer harfe dönüştüğünü uygulamalar üzerinden görmeye çalışacağız

Kur'an Öğreniyorum 27. Bölüm

Ders 27: Kalkale


Kalkaleyi "yankılanma" olarak tanımlayabiliriz. Kalkale, bir kelimenin ortasında veya sonunda gelen bazı harflerintitreterek okunması olarak da tarif edilebilir.

Kur'an Öğreniyorum 28. Bölüm
Ders 28: Huruf-u mukattaa

Bugünkü dersimizde bazı surelerin başında yer alan harekesiz harflerin okunmasından bahsedeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 29. Bölüm

Ders 29: Tenvinli Kelimelerden Geçiş;

Bu dersimizde tenvinden sonra gelen cezm ya da şeddeli kelimelere nasıl geçildiğini öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 30. Bölüm

Ders 30: Tecvit uygulamaları

Bu dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tecvit uygulamalarını Kur'an-ı Kerim'in bir sayfası üzerindezaman zaman açıklamalar da yaparak birlikte görmeye çalışacağız.


Kur'an Öğreniyorum 31. Bölüm

Ders 31: Genel Tekrar, Tecvit Uygulamaları

Son dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tecvit uygulamalarını Kur'an-ı Kerim'in kısa sureleri üzerinde zaman zaman açıklamalar da yaparak birlikte görmeye çalışacağız.