Şeriatı Garrai Ahmediyye

1. Şeriat-ı Garra-i Ahmediyye Kur'ân'dan, Sünnet'ten, icmâ-i ümmetten çıkartılmış; mukaddes, mubarek, muazzez hükümler, emirler, yasaklar, tavsiyeler, nasihatlerdir.

2. Her Müslüman Şeriat'ı sever, Şeriata bağlıdır, Şeriatı yüceltir.

3. Şeriatı tahkir eden Müslümanlıktan çıkar.

4. Bütün iyiliklerin, güzelliklerin, doğru inanç ve değerlendirmelerin kaynağı Şeriattır.

5. Bir Müslüman sadece aklıyla iyilikleri, güzellikleri, doğruları bulamaz.

6. Şeriata hakkıyla bağlı ve sâdık olan, itaat eden, onun ahkâmını hayatına ve hayata tatbik eden Müslüman aziz olur.

7. Şeriat çok sağlam bir kulptur (urvetü'l-vuska), çok sağlam bir iptir (habl-i metîn). Ona yapışan, ona tutunan selamete ve mutluluğa erer.

9. Şeriatın ikinci ana kaynağı olan Peygamberimizin Sünneti de bir tür vahiydir. Kur'ân Peygamber için "O kendi hevasından konuşmaz" buyuruyor.

10. Cumhur-i ulemanın yolu Şeriat yoludur.

11. Cumhur-i ulema yolundan ayrılan, şeriattan ayrılmış olur.

12. Kıyas-ı fukahaya bid'attir demek, büyük bir bid'attir.

13. Şeriatsız İslâm olmaz.

14. Ilımlı İslâm büyük bir aldatmacadır.

15. İslâm tek hak dindir. Başka hak dinler, ibrahimî dinler de vardır demek, Kur'ân'daki "Allah katında din İslâm'dır" "Allah katında İslâm'dan başka din kabul edilmez" ayetlerine ters düşer ve sahibini küfre götürür.

16. İslâm Tevhid dinidir. Tevhid ile Teslis kesinlikle uyuşmaz. Teslis de haktır diyen küfre düşer.

17. Allah'tan korkan akıllı, takvalı, irfanlı, hikmetli bir Müslüman; ehliyetsiz veya kötü niyetli kimselerin heva ve re'yleriyle yazdığı meal, tercüme ve tefsirleri okumaz.

18. Yeterli ve geçerli ilmi, ehliyeti, icazeti olmayanların Kur'ân'ı yorumlamaya hakları yoktur.

19. İslâm'da Katolik dininde olduğu gibi ruhban sınıfı yoktur ama ulema ve fukaha vardır. Müslüman, dinini bunlardan öğrenmelidir.

20. Peygamberi görmüş ve dini ondan doğru olarak öğrenmiş olan Ashab-ı Kiram, Ashab'tan öğrenmiş olan Tâbiîn, üçüncü hayırlı kuşak olan Tebe-i Tâbiîn Sâlih Seleflerdir. Ehl-i Sünnet ve cemaat ulemâsı bunlara bağlıdır.

21. Asırlarca sonra ortaya çıkmış olan Selefîlik, bir fıkıh mezhebi değil, bir bid'at fırkasıdır ve Selef-i Sâlihîn İslâmlığını temsil etmez.

22. Bazı bid'atler, sahiplerini küfre götürür. Böyle bid'atlerden ateşten kaçar gibi kaçmak gerekir.

23. Kütüb-i sitte (altı güvenilir ve muteber)hadîs kitabı haktır, doğrudur, içlerindeki rivayetlere itimat edilir.

24. Bunlardan başka da muteber, güvenilir, ciddî hadîs kitapları vardır. Hepsi de mübarek kitaplardır.

25. Kur'ân'dan başka kaynakları inkâr etmek büyük bir bid'attir.

26. Hazret-i İsa'nın âhir zamanda nüzul edeceğini bildiren yüzden fazla hadîs vardır. Resulullah efendimizin bir mucizesidir, henüz tahakkuk etmemiştir.Bu rivayet mânevî tevatür derecesindedir. Müslümanlar bu habere de inanır. İnkâr edenler bid'atçidir.

27. Tarihsellik mezhebi bozuk bir fırkadır. Kur'ân'ın ve Şeriatın nice muhkem hükmünü inkâr ettikleri için dalalettedirler.

28. İcazeti olmayan kimseler, az çok ilim sahibi olsalar da din âlimi, fakih, müfessir, muhaddis ve müftü değillerdir.

29. Ucu Resullerin Seyyidine kadar ulaşan icazeti ve silsilesi olmayan kimselerden din öğrenilmez.

30. Müslüman dinini Kur'ân tercüme, meal ve tefsirlerinden değil, muteber akaid, ilmihal, fıkıh ve ahlâk kitaplarından öğrenmelidir.

31. Namaz kılmayan reformcu bir ilâhiyatçıdan din öğrenilmez.

32. Cumhur-i ulemâ yolunu bırakıp şazz görüş ve re'yleri iltizam edenler yanlış yoldadır.

33. Bir İslâm toplumunda hırsızlık en aza iner, kapıların kilitlenmesine lüzum kalmaz.

34. Kur'ân "Kısasta sizin için hayat vardır" buyurmaktadır.

35. Tesettür Kur'ân ile Sünnet ile icmâ-i ümmet ile sabit bir farzdır. Münkiri dinden çıkar.

36. Bir gönülde Resulullah sevgisi ve bağlılığı ile Tağutlara, Deccallara, Kezzablara bağlılık birlikte olmaz.

37. Reformcular, bid'atçiler, yenilikçiler, değişimciler Allah'ın ayetlerini ucuza satanlardır.

38. Ehl-i Sünnet yolunu bırakanlar gerçek âlim değildir, ulemâ-i su'dur (kötü âlimdir).

39. Ahirette şiddetli cezaya çarpılacak olan zümrelerden biri de din âlimi olduğu halde, bildikleri ile 'âmil olmayanlardır.

40. Kur'ân Arapça'dır. Başka dillerdeki tercümelerine Kur'ân demek doğru olmaz. Türkçe Kur'ân tercümesi, İngilizce Kur'ân tercümesi denilmelidir. Türkçe Kur'ân demenin küfre yol açan bir bid'at olduğu söylenmiştir.

41. Dört hak fıkıh mezhebinin kabul etmediği bir hüküm çıkartanlar, bunu doğruymuş gibi gösterenler hem dall, hem mudildir.

42. Peygamberlerin mucizeleri haktır, doğrudur, gerçektir.İnkâr eden dinden çıkmış olur.

43. Evliyaullahın kerametleri haktır.

44. Mezhepsizlik İslâm Şeriatını tehdit eden en tehlikeli bid'attir.

45. Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür.

46. Dinin zahirine ters düşmeyen, şeriata kıl kadar aykırı olmayan Tasavvuf ve Tarikat haktır.

47. Tasavvuf ve tarikat İslâm'ın ahlâk boyutudur.

48. Tasavvuf ve Tarikat evliyası evliyuşşeytandır diyenler kâfir olur.

49. Mü'mini tekfir eden, kendisi kâfir olur.

50. Muhyiddin 'Arabî Şeyh-i Ekber'dir.

51. İmamı Rabbanî ikinci hicrî bin yılın müceddidir, çok büyük ve mübarek bir zattır.


Mehmet Şevket Eygi


Ana Sayfa