Deist Mü'min midir?

BİR insan dine inanmaksızın, dini reddederek "Ben Allaha inanıyorum" dese mü'min olur mu?

Olmaz. Mü'min olabilmek için Hz. Muhammed'in (Salat ve selam olsun ona) Peygamberliğine ve Allah katından getirdiği Kitab'a ve İslam'a iman etmesi gerekir.

Bir insan Lâ ilâhe illallah dese, fakat Muhammed Resûlullah demese mü'min olur mu?

Kesinlikle olmaz. Mü'min olabilmek için Kelime-i Tevhidin iki kısmına birden iman etmesi gerekir.

Bir Deist ve sadece Lâ ilahe illallah deyip de Muhammed Resulullah'ı red ve inkar eden kişi kurtuluşa erer mi?

Ermez.

Kelime-i Tevhid'i lisanıyla söyleyen, fakat bu inanç kalbine inmeyen kimse mü'min olur mu?

Olmaz. Hem lisanen ikrar etmesi, hem de kalben şeksiz şüphesiz inanması gerekir.

Hz. İsa'nın ve Hz. Muhammed'in peygamberliklerini inkar edenler necat bulur mu?

Bulmaz.

Zaruriyat-ı diniyenin, bir tanesi dışında hepsini kabul eden ve onlara iman eden kurtulur mu?

Zaruriyat-ı diniyenin birini inkar, red ve tekzib eden kurtulamaz.

Ehl-i Kitab ile Müslümanlar âmentüde ittifak ve birlik halinde midir?

Değildir.

Niçin?..

Hıristiyanlar Teslise inanır, Müslümanlar Ehl-i Tevhid'dir, Kur'an kesin şekilde Teslisi reddeder. Yahudiler ve Hıristiyanlar Hz. Muhammed'in peygamberliğini, Kur'anın ilahî kitap olduğunu, İslam'ın hak din olduğunu reddeder.

İslam tek hak dindir ama, bazısı birbiriyle çatışan ve uyuşmayan çeşitli yorumları var. Bunların hangisi aslına uygundur?

Peygamberimiz "Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında bu fırkalar cehennemliktir" buyurmuş, "Kurtulan hangisidir?" sorusuna "Benim ve Ashabımın yolundan gidenler" cevabını vermiştir. Peygamberin ve Ashabının yolundan gidenler Ehl-i Sünnet ve Cemaat taifesidir.

İslam'ı kimler temsil eder, kimler doğru şekilde bilir ve öğretir?

Ucu Resullerin Seyyidine ulaşan silsileli icazetlere sahip gerçek ulema, gerçek fukaha, kâmil mürşidler. Bunlar halkı bilgilendirir, aydınlatır, uyarır, rehberlik eder. Usûlde, temelde, esasta bunlara aykırı düşenler yanlış yoldadır.

Böyle ulema, fukaha ve mürşidler nerelerde ve nasıl yetişir?

İcazetli ulemanın, fukahanın, müfessir ve muhaddislerin ders okuttuğu ve başarılı talebelerine icazet verdiği İslam medreselerinde yetişir.

Ehl-i Sünnette ihtilaf yok mudur?

İtikatta, usûlde, esasta, temellerde tam bir ittifak vardır. Usûl ve esasa taalluk etmeyen bazı fer'î meselelerde faklılıklar vardır, onlar ümmet için geniş bir rahmettir.

Arapçası kuvvetli, İslam ilimlerini okumuş, fakat Ehl-i Sünnete aykırı inanç, fikir ve görüşleri olan kimselerden İslam öğrenilir mi?

Öğrenilmez. Çünkü onların bazısı reformcudur, yenilikçidir, değişimcidir. Bazısı sarıklı Farmasonları din imamı kabul eder. Kimisi küfre giden aykırı fikirlere sahiptir.

Zamanımızda üç hak ibrahimî din vardır, bunların bağlıları ehl-i necat ve ehl-i Cennettir inancına ve görüşüne sahip bir alimden İslam öğrenilir mi?

Böyle bir kişi Zemahşerî kadar kuvvetli bir alim de olsa, ondan İslam öğrenilmez. Böylelerinin ardında namaz da kılınmaz.

Dinimizi kimlerden öğrenelim?

Birinci şart: İcazetli din alimi olacak... İkinci şart: Ehl-i Sünnet dairesi ve caddesi üzerinde olacak... Üçüncüsü: Kendisinde usule ait aykırı ve bid'at bir inanç ve görüş bulunmayacak... Hacı Mehmed Zihni ve Ömer Nasuhi Bilmen hocaefendilerde başka muhterem alimlerde bu iki şart vardır.

Beş vakit namaz kılmayan bir alimden din öğrenilir mi? Kesinlikle öğrenilmez.

Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde tek bir Ümmet olmak istiyorlarsa İslam'ı ve ilmihal bilgilerini icazetli ulema ve fukahadan öğrensinler. Protestan İslamcılardan öğrenmesinler.

Mehmet Şevket Eygi
Milli Gazete
29.08.2012