Dinim İslam
Soru ve Cevaplarla Dinimi Öğreniyorum
Biriz Biz
"Bela" zamanı neye derler?

Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu.
Onlar da:
"Bela (Evet Rabbimizsin)" dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
Allah

Sen kimin kulusun ?
Allah'ın kuluyum

Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.

Kitabın hangi kitaptır?
Kur'an'dır.

Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

İslam nedir?
Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.

İman Nedir?
Hz.Peygamber'in, Allah'tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.
Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır.

Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.

Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim

Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir.

İman-ı yeis nedir? Geçerli midir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir.

Nereden geldin?
Allah'dan geldim

Niçin geldin?
Allah'a kulluk için geldim

Nereye gideceksin?
Allah'a gideceğim
Allah kaçtır diyenlere ne dersin? 
Allah birdir derim.

Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? 
Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.

Bunun manası nedir?  
Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.

Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.


Allah'ın sıfatları nelerdir?

Allah'ın sıfatları iki gruba ayrılır.1) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir.

Allah'ın zati sıfatları nelerdir?
Vücüd : Var olmak,
Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
Beka : Varlığının sonu olmamak,
Vahdaniyet : Bir olmak,
Muhâlefetun-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.

Allah'ın sübütü sıfatları nelerdir?
Hayat : Diri olmak,
İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah'ın dilemesiyle olur.)
Kudret: Herşeye gücü yetmek,
Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O'ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.


Melek nedir? 
Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

Dört büyük melek hangileridir? 
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

Meleklerin görevleri nelerdir? 
Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu  yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri  vardır.

Cebrail'in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

Mikail'in görevi nedir?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

İsrafil'in görevi nedir?
Kıyamette Sur'a üflemek

Azrail'in görevi nedir?
Allah'ın emriyle can almak

İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
Dirilecekler.

Dirildikten sonra ne olacaklar?
Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan  ne olur?
Dinden çıkar, kâfir olur.

Kabir suali kime sorulmaz? 
Peygamberlere, çocuklara ve delilere

Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? 
Tevrat Musa (a.s), Zebur Davud (a.s), İncil İsa (a.s), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) inmiştir.

Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? 
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (a.s) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (a.s) 10, Şit (a.s) 50, İdris (a.s) 30, İbrahim (a.s) ise 10 suhuf verilmiştir.

Mezhep kaçtır? Nelerdir?
İkidir.İtikatta mezhep, amelde mezhep.

Itikattaki mezhep imamları kaçtır? Kimlerdir?
İkidir.  İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari.

Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

İtikatta mezhebin nedir? 
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

Amelde mezhebin nedir? 
Hanefi mezhebidir.

İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir?  
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

Diğer üç mezheptekilerin  imamı kimdir?
Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

Fasık Nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

Fitne Nedir?
İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

Fıkıh Nedir? 
Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
Beş tane kandil vardır.
Mevlid Kandili
Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili
Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili
Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili
Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi
Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.


Günde kaç vakit namaz vardır, nelerdir?

Günde beş vakit namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi akşam ve yatsı.

Her vakit namazda kaç rekat vardır?

Sabah Namazı dört rekattır; iki rekat sünnet ve sonra iki rekat farz ile eda edilir.

Öğle Namazı on rekattır, dört  rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnet

İkindi Namazı sekiz rekattır, dört rekat sünnet ve dört rekat farz

Akşam Namazı beş rekattır, üç rekat farz ve iki rekat sünnet

Yatsı Namazı onüç rekattır, dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet veen sonunda üç rekat vitir namazı.


Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım.

Müslümanım demenin manası nedir?
Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

Ne zamandan beri Müslümansın?
"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

clipart

Farz Nedir? 
Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

Vâcib Nedir? 
Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.

Sünnet Nedir? 
Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

Hadis Nedir? 
Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.  

Mübah Nedir? 
Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Haram Nedir? 
Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

Helal Nedir?
Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

Mekruh Nedir? 
Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

Müstehab Nedir?
(Mendup) Hz.Peygamber'in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir

Sûre Nedir? 
Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

Ayet Nedir?  
Kur'an-ı Kerim'de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.Ashâb Ne Demektir? 
Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır

Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?

Tevhid'dir.

Tevhid nedir?

Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?

Şirk'tir.

Şirk nedir?

Allah'a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.

Peygamber kime denir? 

Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.

Allah, peygamberleri niçin gönderdi?

Şirkten korumak, tevhide çağırmak içinAllah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? 
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.

En büyük peygamberler kaçtır?

5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Yirmisekiz

İsimlerini sayarmısınız? 

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?  

Bütün insanlığa gönderildi.

Resul nedir? 

Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

Nebi nedir? 
Kendisinden önce veya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir.  Her ikisine peygamber denir.

İlk nebi kimdir?   İlk resul kimdir?
Adem (a.s.) dır.  Nuh (a.s.) dır.

Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah'tır.

Annesinin adı nedir?
Amine'dir.

Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttaliptir.

Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
571'de doğdu Mekke'de doğdu, 632'de Medine'de vefat etti.

Şimdi nerde bulunuyor?
Şimdi Medine'de "Ravza-i Mutaharra" sındadır.

Kaç yaşında iken Peygamber oldu?
40 yaşında.

Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.

Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.

Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 
63 yaşında sona erdi.

Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? 
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

Peygamberimizin kaç adı vardır? 
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed,  Mustafa, Ahmed, Mahmud

Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört. Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma (r.a.)'dir.

Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.

Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?
İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.

Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Hz. Hatice, Hz. Sûde bint-i Zem'a, Hz. Aişe, Hz.Hafsa,  Hz.Zeynep b.Huzeyme, Hz.Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cuveyriye, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiyye, Hz.Meymune, Hazreti Mariye, (r.a)

Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
Onlar bütün müminlerin annesidir.

Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.

Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve  hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?  
Hz. Aişe (r.a)'dır.

Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

Otuziki Farzı sayarmısınız?
Evet,
 • 6'sı İmanın şartı,
 • 5'i İslam'ın şartı,
 • 12'si namazın şartı,
 • 4'ü abdestin şartı,
 • 3'ü guslün şartı,
 • 2'si teyemmüm'ün şartı olmak üzere toplam otuziki farz.
İmanın şartları kaçtır, nelerdir?  
Altı'dır.
 • Allah Teala'ya inanmak, 
 • Meleklerine inanmak, 
 • Kitaplarına inanmak, 
 • Peygamberlerine inanmak, 
 • Ahiret gününe inanmak,
 • Kader ve kazaya inanmak.
İslamın şartı kaçtır, nelerdir?  
Beş'dir. 
 • Kelime-i şehadet getirmek,
 • Namaz kılmak, 
 • Oruç tutmak,
 • Zekat vermek, 
 • Hacca gitmek.
Abdestin farzı kaçtır, nelerdir?
Dört'dür.
 • Yüzü yıkamak
 • Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
 • Başının dörtte birini meshetmek
 • Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak
Guslün farzı kaçtır, nelerdir?  
 • Üç'dür.
 • Ağıza dolu dolu su vermek
 • Buruna dolu dolu su vermek
 • Bütün bedeni yıkamak
Teyemmüm'ün farzı kaçtır, nelerdir? 
İkidir.
  • Niyet etmek
  • Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.
Namazın farzı kaçtır, nelerdir?  
Altı'sı dışarıda altısı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.
 • Dışındakiler nelerdir?
Hadesten taharet
Necasetten taharet
Setr-i avret
İstikbal-i kıble
Vakit
Niyet
 • İçindekiler nelerdir?
İftitah tekbiri
Kıyam 
Kıraat
Rukü
Sücud
Kade-i ahireNasıl Abdest Alınır?

Abdest alınırken mümkünse kıbleye karşı oturulur. Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Eûzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" denilir.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanmalıdır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilmelidir. Yıkanırken bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir. Yüzük varsa oynatılarak altına su geçmesi temin edilir.

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınır. Her defasında iyice çalkalanır. Dişler, baş ve şehadet parmağı ile oğuşturulur.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Oruçlu olanlar buruna suyu çok hızlı çekmezler.
         
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Su yüze çarpılmaz.

Sağ avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır, dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Sol avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır, sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Önce sağ ve sonrada sol kol yıkanır.
Sağ el yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak, başın ön tarafına saç bitiminden itibaren konulup, ıslak elle bir kere meshedilir.

Eller ıslatılarak, sağ elin serçe parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin seçe parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
Elleri yeniden ıslatmaya gerek yoktur. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmağın dışıyla boyun mesh edilir.
Eller öne doğru çekiliken, çene altına doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir.

Önce sağ ayak, sonra sol ayak, topuk kemikleriyle beraber, sol elle yıkanır. Parmak araları sağdan sola doğru hilallenir.
Gusül Abdesti Nasıl Alınır ?Önce besmele çekerek gusle niyet edilir
Eller bileklere kadar yıkanır ve yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizlenir.
Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerleri  ve uyluklar yıkanır.
Sağ avuc ile ağza üç kere su alınır. Oruçlu ise boğaza su kaçmamasına dikkat edilir.Her defasında boğaza kadar ağzın içi iyice çalkalanır.
Sonra, sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekilir.
Her defasında sol el ile sümkürülür ve burun temizlenir.
Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alınır.Abdest alındıktan sonra, üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa da sol omuza su dökülerek yıkanır.
Suyun her dökülüşünde ellerin erebildiği yere kadar vücut iyice oğuşturulur.
Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir.
Şayet yıkanılan yerde su toplanıyorsa, ayaklar  gusülden çıkanırken yıkanır.
Yıkanırken:

Gusülde dua okunmaz, üzerinde bir örtü yoksa kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz. İşte farzlarına ve sünnetlerine riayet edilerek yapılan gusül budur.

Gusül yapması gereken bir kimse, ağzına ve burnuna su alıp iyice çalkaladıktan sonra akar bir suya, denize veya büyük bir havuza girerek vücudunun her tarafını ıslatırsa gusül yapmış olur.

Eğer vücudunun bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su bunlara  zarar verecekse, bunların üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.

Gusüle Nasıl Niyet Edilir?

Gusülde niyet Şafii’de farz, Hanefi’de ise sünnettir. Niyet, kalpten geçen mana demektir. Bu itibarla, yıkanırken,

“Cünüplükten temizlenmeye niyet ettim” diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir.

Mutlaka diliyle de söylemesi gerekmez. Bu yüzden, denizin kenarından geçen kimse kaza ile suya düşse de bedeninin tümü ıslansa gusül yapmış kabul edilir. Niyet etmemiş olması gusle engel teşkil etmez. Yeter ki, bedeninde kuru yer kalmamış olsun. Yine de “niyet ettim cünüplükten temizlenmeye” demek şüpheden kurtulmaya sebeptir. (4)
Teyemmüm Yapmayı Öğreniyorum
Teyemmüm, su  bulunmadığı veya suyu kullanma imkanı olmadığı zamanlarda abdest  veya gusül yerine geçen özel bir temizliktir. Su bulununcaya veya kullanma imkanı doğuncaya kadar abdest ve gusül yerine geçer. Temiztoprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp kolları ve yüzü meshetmek suretiyle yapılır. Teyemmüm, İslam'ın kolaylık dini olduğunun işaretlerinden biridir.

Teyemmümün Farzları

1. Niyet etmek
2. Ellerini temiz toprağa iki kere vurarak yüz ve kolları meshetmek.


 • Besmele çekip abdest veya gusül için teyemmüm yapmaya niyet ederiz.
 • Ellerimizin  iç tarafını toprağa veya toprak cinsi bir şeye, parmaklara hafif açık bir şekilde süreriz.
 • Ellerimizi birbirlerine vurup ellerimizdeki kaba toprak kalıntısını silkeleriz.
 • Yüzümüzü meshederiz.
 • Ellerimizi yine toprağa sürüp silkeleriz.
 • Ardından sol elimizle sağ kolumuzu, sağ elimizle de sol kolumuzu dirseklerle birlikte meshederiz.
Teyemmümü bozan durumlar

Gusül yerine teyemmüm alınmışa guslü gerektiren durumlar, abdest yerine teyemmüm alınmılsa abdesti bozan durumlar teyemmümü bozar.  Ayrıca su bulunduğunda  ya da suyu kullanmaya engel durumlar ortadan kalktığında da teyemmüm bozulur.

Kaynak : Diyanet Çocuk
Namaz da Okunan Bazı Sureler
Fatiha Suresi    Okunuşu 

1. Bismillâhirrahmânirrahıym  2. Elhamdü lillahi Rabbil âlemiyn.   3.Er'Rahmânir Rahiym.    4. Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake nâbüdü ve iyyâakenesteiyn   6.İhdinassırâtal müstekıym    7.Sıraatalleziyne en'amte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn

Manası

1.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.  2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 3.O, rahmândır ve rahîmdir. 4.Ceza gününün mâlikidir.  5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.  6.Bize doğru yolu göster. 7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların  ve  sapmışların yolunu değil!

Fil Suresi  


Okunuşu

1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl   2.Elem yec'al keydehüm fii tadliyl   3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl   4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl   5.Fecealehüm Ke asfim me'küül

Manası

l.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?   2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?   3.Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.  4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.  5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Kureyş Suresi  


Okunuşu 

1.Li iylâafi kurayşin  2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf  3.Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf

Manası

1.Kureyş'e kolaylaştırıldığı,  2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,  3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki,  4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

Maun Suresi     


Okunuşu

1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn   2.Fezâalikellezi yedü'ul yetiym   3.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4.Feveylül lil musalliyn   5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün  6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne  7.Ve yemneuunel mâauun

Manası

1.Dini yalanlayanı gördün mü?  2.İşte o, yetimi itip kakar;  3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;  4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,  5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar.  6.Onlar gösteriş yapanlardır,  7.Ve hayra da mâni olurlar.

Kevser Suresi    


Okunuşu 

1.İnnâa e'taynâakel kevser   2.Fesalli li rabbike ven har   3.İnne şâanieke hüvel ebter

Manası

1. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.  2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.  3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Kâfirun Suresi   


Okunuşu

1.Kul yâa eyyühel kâafiruun  2.Lâa e'büdü mâa tebüdüün   3.Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd  4.Velâa ene aabidüm mâa abed tüm  5.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd  6.Leküm diynüküm veliye diyn

Manası

l.De ki: Ey kâfirler!   2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.  3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.  4.Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.  5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.  6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadır

Nasr Suresi  


Okunuşu

1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu   2.Ve raeytennâase yedhu lüüne fii diynillahi efvâacâa   3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

Manası

1.Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,  2.Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit  3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O,  tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Suresi  


Okunuşu

1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe   2.Mâa ağnâa anhü mâalü hüü ve mâa keseb   3.Se yaslâa nâaran zâate leheb   4.Vemraetühüü hammâatel hatab   5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed

Manası

1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.   2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.  3.O, alevli bir ateşte yanacak.  4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).   5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

İhlas Suresi    

Okunuşu 

1.Kul hüvellâahü ehad   2.Ellâahüs samed   3.Lem yelid ve lem yüüled   4.Velem yeküllehüü küfüven ehad

Manası

1.De ki: O, Allah birdir.  2.Allah sameddir.  3.O, doğurmamış ve doğmamıştır.  4.Onun hiçbir dengi yoktur

Felak Suresi   

Okunuşu

1. Kul euuzü birabbil felak   2. Min şerri maa halak   3. Ve min şerri ğaasikın izâa vekab   4. Ve min şerrin neffâasati fil'ukad  5.Ve min şerri haasidin izâa hased

Manası

1.De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,   2.Yarattığı şeylerin şerrinden,  3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,  4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,  5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.

Nas Suresi     


Okunuşu 

1.Kul euuzü birabbinâas  2.Melikinnâas   3.İlâahinnâas  4. Min şerril vesvâasil hannâas  5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas  6. Minel cinneti vennâas

Manası

1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,  2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),  3.İnsanların İlâhına. 4.O sinsi vesvesenin şerrinden,  5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.  6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!
Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz kılınacak yerin ve üzerinin temiz olmasına dikkat edilir. Abdest alınıp, kıbleye dönülür. Hangi namazı kılınıyorsa ona niyet edilir.
Şimdi sabah namazının sünneti için niyet edelim:.
 • "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya"

Tekbir
Erkekler

Gözler secde yerine bakıyor.
Ellerin içi kıbleye dönük, başparmak kulak yumuşağına değiyor.

İki ayak birbirine parelelel, ayaklar arasında 4 parmak sığacak kadar mesafe var.

Allahu Ekber denilir.
Hanımlar

Hanımlar tekbir alırken ellerimizi omuz hizalarına kadar kaldırır.

Ayaklar az açık. Vücudumuz diktir.

Eller göğüs üstünde, gözler secdeye bakar durumdadır. 

Allahu Ekber denilir.
Birinci Rekat

Kıyam
Eller bağlandıktan sonra "Sübhaneke" (Sübhaanekellahümme ve bihamdik, Ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük, Velâailahe gayrük)okunur.
Sonra Euzu Besmele çekilir ve Fatiha-i Şerife okunur.
Sonunda "Amin" denir. Peşinden kısa bir süre okunur.
Eller yana salınarak "Allahu Ekber" denerek ruküa eğilinir.
Erkekler
Gözler secde yerine bakıyor.
Eller göbek altına bağlanmış vaziyette. Sağ elin küçük parmağıyla başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavramış şekilde.

İki ayak arası 4 parmak kadar açık ve birbirine parelel.
Hanımlar
Gözler secdeye bakar.
Eller göğüsler üzerine bağlanır. Sağ el sol el üzerindedir. İki el beraberce göğüs üzerine konur.

Ayaklar az açık, vücudumuz diktir.

Rükû

Rükuda üç kere "Sübhane rabiye'l azıym" denir.

"Semiallahü limen hamideh" ve "Rabbena lekel hamd" diyerek doğrulunur.

Peşinden "Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır.Erkekler
Gözler iki ayak ucuna bakıyor.

Baş ile sırt aynı hizada, sırt düz vaziyette ve yere parelel durumda.

Bacak ve kollar gergin. Parmaklar açık, sıkıca diz kapaklarını kavramış durumda.
Hanımlar

Gözler ayak ucuna bakıyor.

Ayaklar az açık. Baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik.


Dizler ve dirsekler hafif bükük.


Secde
"Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdede üç defa "Sübhane rabbiye'l âlâ" denilir."Allahu Ekber" diyerek secdeden kalkılır, dizler üstünde kısa bir müddet durulur. "Allahu Ekber" deyip secdeye tekrar varılır. Yine secdede üç defa "Sübhane rabbiye'l âlâ" denilir. "Allahu Ekber" diyerek ikinci rekata kalkılır.

Erkekler

Baş iki el arasında. Alın ve burun yere değiyor.
Parmaklar kıbleye doğru.

Dirsekler yere değmiyor ve vücuda yapışık değil.

Karın oyluklardan ayrı.

Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik.
Hanımlar
Alın ve burun yere değiyor.

Baş iki el arasında, parmaklar kıbleye doğru.

Dirsekler yere değiyor ve vücuda yapışık, oyluklar da karna bitişik durumda.

Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık.
İkinci Rekat
İkinci rekat birinci rekat'a benzer, ancak yalnız Besmele çekilir ve Fatiha-i Şerife okunur. Sonunda "Amin" denir. Peşinden kısa bir süre okunur. Daha sonra önceki gibi rukü ve secdeler yapılır. İkinci secdeden sonra "Allahu Ekber" denilerek oturulur.

Ka'de - Oturuş
Bu oturuşta "Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Erkekler
Gözler oyluklara bakıyor.

Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde.

Sol ayak yatık ve üzerinde oturulmuş.

Sağ ayak dik ve başparmağı kıbleye dönük.
Hanımlar
Son oturuşta, eller dizler üstünde serbest.

Ayakların her ikisi de sağa çıkarılmış.

Ayaklar üzerine değil, yere oturulur.

Gözler dizlere bakmakta.
Selam

Dualardan sonra, önce sağa sonra sola dönülerek

"Es-selâmü aleykum ve rahmetüllah" denir.

Namaz tamamlanmış olur.
Erkekler
Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde.
 
Sol ayak yatık ve üzerinde oturulmuş. Sağ ayak dik ve başparmağı kıbleye dönük.

Baş önce sağa çevrilmiş  ve gözler omuza bakıyor, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor.
Hanımlar
Gözler oyluklara bakıyor. Eller oyluklar üzerinde, parmaklar kendi halinde.

Her iki ayak sağa çıkarılmış vaziyette
 
Baş önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakıyor.


Namaz Duaları
Namazları bitirip  selam verdikten sonra, 

"Allahumme ente's-selamu ve min-ke's-selam tebârekte yâ ze'l Celali ve'l-İkram" denilir.

Sonra "Ala Resulinâ salâvât" diye salâvat-i şerife getirilerek arkasından:  "Sübhanellahi ve'lhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu vellahu ekber ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil aliyyi'l-azim" denilir.

Bundan sonra, bir "Ayete'l-kürsi" okunur.

Ardından,  33 kere "Sübhanellah",  33 kere "Elhamdülillah",  33 kere "Allahu Ekber" dedikten sonra,

"Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh lehül-mülkü ve lehü'l,hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr" diyerek eller kaldırılır, dua ve niyazda bulunulur.


Ettehiyyatü

"Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn   Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh",

Manası

Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın  sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve (yakinen bilirim) ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allh'ın kulu ve Resûlüdür.
 Allahumme Salli

"Allahümme salli alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd",


Manası

Allah'ım  Hz. Muhammed ve âline, Hz. İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle
Allahumme Barik

"Allahümme barik alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd"

Manası

Allah'ım  Hz. Muhammed ve âline, Hz. İbrahim'e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.Rabbena Atina

"Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa  azâabennâar"

Manası

Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.


Rabbenâağfirlii,

"Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab"

Manası

Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.